مرد را به عقلش بنگر...

مرد را به عقلش بِنگر، نه به ثروتش!
زن را به وفایش ، نه به جَمالش !
دوست را به محبتش، نه به کلامش!
عاشق را به صبرش، نه به اِدعایش!
مال را به بَرکتش ، نه به مِقدارش !
خانه رابه آرامشش، نه به بزرگیش!
شخص را به انسانیتش ، نه به ظاهرش !

سخن را به معنایش ، نه به گوینده اش !
و دل را به پاکیش ، نه به صاحبش

 
/ 0 نظر / 26 بازدید