هنوزم وقتی باران می آید

ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺗﻨﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﻡ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﺎﺳﺖ ؛
ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
 
/ 0 نظر / 24 بازدید