چه قانون نا عادلانه ای

عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015 سری دوم

 

چــه قانــون ناعــادلانــه ای !

بــرای شــروع یــک رابطــه ,

هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد …
امــا …

بــرای تمــام شدنــش ,

همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت ……

/ 2 نظر / 30 بازدید
علیرضا

همین قاونست ک حال همرو گرفته

m

واقعا ناعادلانست[ناراحت]